Pasha Restaurant

10 star rating
2325 University Blvd
Houston, TX 77005
(713) 592-0020