Denny's

9766 Katy Fwy B
Houston, TX 77055
(713) 722-9264