Denny's

8015 Katy Fwy
Houston, TX 77024
(713) 681-8858